Stichting HoriSon

Stichting HoriSon

Wat doet Stichting Horison:
Stichting HoriSon is in 1998 opgericht, gestart vlak nadat in Nederland de eerste Son-Rise® cursus plaatsvond. Er was iets bijzonders gebeurd in die cursusweek. Ouders van kinderen met autisme en van andere bijzondere kinderen voelden zich of ze een metamorfose hadden ondergaan. Zelfs gedurende de week waren de eerste probeerselen en resultaten thuis al verbluffend en hoopgevend. Plotseling was er weer een pad voor de toekomst. Er werd een nieuwsbrief opgezet, zodat de deelnemers contact met elkaar zouden kunnen onderhouden. Het KristalNieuws bestaat nog steeds, later samengevoegd met het blad van de spelersvereniging Berk, en inmiddels heet het “Aan de Horison”. Vanaf het begin (zie bijgaande foto uit die beginjaren!) heeft stichting HoriSon ook een website, er zijn telefonische spreekuren, jaarlijks een landelijke ontmoetingsdag voor ouders en belangstellenden, er zijn regiogroepen en -contacten, er zijn cursussen, workshops, trainingen, en lezingen voor ouders, belangstellenden, hulpverleners en vrijwillers die in programma’s meewerken.

De stichting stelt zich ten doel om informatiepunt te zijn over speelprogramma’s met een Option-houding. Gaandeweg probeerden we ook de ontwikkeling van Nederlandse producten en Nederlands denken over effectieve speelprogramma’s en groeimethodes voor kinderen in het autistisch spectrum, te stimuleren. Hieruit kwam voort het Contactgericht Spelen en Leren (CSL), dat mede een basis heeft in het co-counselen. Bredere toepassingen worden gevonden – bij psychiatrisch patiënten, bij volwassenen met contactstoornissen, bij kinderen/volwassenen met andere bijzonderheden dan autisme, mensen die in instellingen verblijven.

De beroepsvereniging Spelers van Horison zet zich in voor ‘spelers’, jeugdwerkers die zich professioneel met speelprogramma’s willen bezighouden. Voor een zeer bescheiden donateurschap  steunt u het werk van HoriSon/Berk en ontvangt u het kwartaalblad of de nieuwsbrief. U wordt ook van harte uitgenodigd over uw ervaringen met speelprogramma’s in dit blad te vertellen, of juist bij Horison te rade te gaan. Er zijn ook plaatsen beschikbaar om als vrijwilliger in een speelprogramma mee te werken en daarbij getraind te worden in de technieken, methodes en de attitude.

Visie op hulpverlening
In het concept-beleidsplan van Stichting HoriSon hebben we de wens uitgesproken, dat de Option-attitude over de hele linie, van speler naar kind, van ouder naar vrijwilliger, en van hulpverlener naar ouder loopt. Zoals gezegd, worden deze waarden ook in professionele kringen steeds meer van belang. In het ‘attitudeplan’ wordt dus beschreven een beeld van hulpverleners die zich actief inzetten om te genieten van hun cliënten en eventuele ouders van de cliënt. Ze worden uitgenodigd om zich verantwoordelijk te gaan voelen voor hun eigen negatieve gevoelens over cliënt of situatie, en om zich bewust te zijn van hun eigen rol in het streven naar gelijkwaardigheid in de relatie tussen cliënt en hulpverlener. Daarbij lijkt het ons ondersteunend als hulpverleners zo weinig mogelijk aannemen dat een kind iets niet zal kunnen. Tenslotte willen we stimuleren tot een enthousiaste, betrokken en aandachtige houding, zodat het kind de beste omstandigheden heeft om al zijn mogelijkheden te ontplooien.

Waarom ik bij Stichting HoriSon (en Teken je Gesprek) betrokken ben
Mijn persoonlijke inzet is dat geen kind moet hoeven meemaken dat het als ‘mislukt’ beschouwd wordt. Ook inspireren mij de woorden van Elizabeth Kübler Ross, dat als een mens ook maar vijf minuten werkelijk onvoorwaardelijke liefde heeft meegemaakt, dan heeft hij gelééfd. Dat voelt als een haalbaar doel om naar te streven, en tegelijk als een belangrijk geschenk wat je zelfs als ‘buitenstaander’ iemand kunt geven. Mijn liefde voor de Option-methode komt onder andere voort uit het feit dat deze methode zo eenvoudig, zonder nodeloze franje is. Hoewel er veel elementen in zitten die ook in andere disciplines voorkomen, nodigt de Option-methode uit om tot het uiterste te gaan bij het toepassen ervan – het tegenovergestelde van vrijblijvend. Voor mijn gevoel is dat ook de reden waarom deze methode zo effectief en verrassend kan zijn. Deze gedachten hebben mij geinspireerd om initiatief te nemen en mee te werken aan de oprichting van een Nederlandse ondersteunende stichting voor ouders die op een nieuwe manier met hun bijzondere kind willen werken.

Zie ook: www.horison.nl